Tallinna Keskkonnaamet:
 
„Spin TEK-i poolt tehtud tarkvara „Raielubade andmekogu“ on hea töövahend raie- ja hoolduslõikuslubade elektrooniliseks menetlemiseks. Kodanikul on võimalus esitada taotlus loa saamiseks nii paberkandjal kui ka läbi Tallinna koduleheküljel ID-kaardiga. Väljastatud load edastatakse (peale allkirjastamist) taotlejale e-postiga. Spetsialistid, kes vaatavad puid üle, saavad kasutada nii paberkandjal välitööde lehte kui ka nutitelefoni välitööde lehe rakendist. Kõik load kooskõlastatakse osakonna juhataja poolt ning allkirjastatakse ameti juhataja asetäitja poolt ID-kaardiga läbi andmekogu. Samuti toimub asendusistutuste menetlemine läbi andmekogu (raieloa kõrvaltingimus ehituse alla jäävate raiete korral).

Andmekogu on selle ajani töötanud ilma suuremate tõrgeteta, jooksvad probleemid on Spin TEK-i poolt alati lahendatud kiirelt töö käigus. Oleme arendusega rahul – see teeb menetluse lihtsamaks ning on andnud meile hea ülevaade taotluste menetlemise etappidest ja asendusistutuste tegemistest“

  •  

Haapsalu Linnavalitsus:
             
"Raielubade infosüsteemi on lihtsasti õpitav ning peale koolitust on infosüsteemi kasutamine vägagi kerge. Registri kasutamine on teinud kogu protsessi kompaktsemaks. Eriti hea on see, et üheskoos on algandmed, puude kirjeldused ja kogu menetluse protsess. Ülevaade lubadest on tunduvalt paranenud ning kui raielube väljastav inimene on nt puhkusel, on endiselt jälgitav kus, mis ajaks ja mis mahus on välja antud load.

 
Meie jaoks on väga oluliseks see, et nüüd on meil juba raieloa menetlust alustades selge, kas konkreetne inimene on ka omanik ja kas tal on taotluse esitamiseks õigus. Kuna Raielubade infosüsteem on ühendatud nii rahvastikuregistri, äriregistri, kinnisturegistri ja ehitisregistriga jääb ära mitmete registritest päringute tegemine. Kuna register on veebipõhine, puuduvad paberite hunnikud ning süsteem on ka juhtkonnale jälgitav."